2018.03.05.

Kedves Szülők és Pedagógusok!

Március 6-án idén is országszerte megünneplik a logopédusok a Logopédia Európai Napját! Ez alkalomból mi is szeretettel várjuk nyílt foglalkozásainkra az érintett gyermekek szüleit és pedagógusait! További részletek itt! Kispesti Logopédusok


 

2018. 03. 05.

A kora gyermekkori megfelelő mozgásfejlődést, és az intő jeleket mutatja be a Dévény Alapítvány tájékoztató füzete.
<Itt elérhető>

 

Változások a logopédián - 2017/2018-as tanév!

Kedves Szülők!

Az idei tanévben is változott az adott intézményeket ellátó logopédusok személye. Ide kattintva tájékozódhatnak arról, hogy gyermekük intézményében ki tarja a logopédiai foglalkozásokat.
 
 

2016. 08. 28. Diszlexia, hiperaktivitás, figyelemzavar - rendet tesz a neuropszichológus

Ismét egy érdekes cikk arról. hogyan hat a gyermeki agyra a televízió, a számítógép, a tablet, és arról, miért fontos a mese, a mozgás, az együtt töltött minőségi idő.
 
 

Antanténusz, szórakaténusz.....

Itt az iskolaválasztás! Ismét aktuális a téma. A biztos iskolakezdés feltételei a beszéd és nyelvi érettség szempontjából, logopédus szemmel. Sej- Sebestyén Andrea logopédus cikkét itt tekinthetik meg.
 
 
 
 

2016. 03. 01.

Mi történik a gyermekek agyában, ha tévéznek?

Hogyan hat a média az emberi agy fejlődésére? Van-e gyerekeknek szóló jó tévéműsor vagy számítógépes játék? Miért fontos a mozgás, az olvasás egy kisgyermek számára? Mindezekre a kérédésekre választ kaphatunk a következő cikkből.
< - Itt - >

 
 

 
n
 

Logopédiai Tájékoztató - szülőknek

 1. Bevezetés...
 2. A logopédiai óvodai csoport...
 3. A logopédiai osztályok...
 4. A logopédiai foglalkozásról...
 5. Röviden a beszédhibákról...
 6. A logopédiai szűrés...
 7. További online olvasnivalók...
 8. További tanulást segítő kiadványok...

tipp! Később olvasná el? Innen tudja letölteni tájékoztatófüzetünket...

Kedves Szülők! Szeretnénk, ha rövid tájékoztatónkból megismernék munkánkat! Ezáltal talán jobban tudunk együttműködni gyermekeik érdekében!

A kispesti logopédiai szakszolgálat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. kerületi Tagintézményének része.

Székhelye: 1195 Budapest Árpád u.14. (Bolyai isk.)

Telefonszáma: 06 1 282 98 00

Vezetője: Mátis Zsuzsa

A szakszolgálat munkatársai (főiskolát, egyetemet végzett logopédusok) a kerület nevelési és oktatási intézményeibe járó, illetve a kerületben lakó óvodás és iskolás gyermekek logopédiai ellátását végzik több óvodában, iskolában és a Logopédiai Központban.

A logopédiai óvodai csoport:

Logopédiai óvodai csoport 2001 óta működik a Napraforgó Óvodában (Karinthy u.16.). A csoportba kerülés feltételeiről az óvoda vezetője illetve a Logopédiai Szakszolgálat ad felvilágosítást.
 • Ugrás a cikk elejére...

  A logopédiai osztályok:

  Kispesten 1990 óta indul logopédiai 1. osztály. Évek óta helyileg a Puskás Ferenc Általános Iskolában. Iskolaotthonos rendszerben, logopédusok segítségével, speciális írás-olvasástanítási módszerrel tanulnak a gyerekek. Ebbe az osztályba az óvoda nagycsoportjaiban kiszűrt és az Országos Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság által megvizsgált és ide javasolt gyerekek iratkozhatnak be. Az osztály létszáma általában 15 fő. Őket két tanítónő és egy logopédus tanítja az első két évben. A logopédiai foglalkozások intenzíven folynak, párhuzamosan a tanítással. Így a súlyosan beszédhibás gyermekeket nem kell külön, a tanítás után logopédiára vinni. A tanulók jó hangulatban, családias légkörben, elfogadó és támogató iskolai háttérrel, nyugodtan tanulnak az első két alapozó évben.
 • Ugrás a cikk elejére...

  A logopédiai foglalkozásról:

  A szűrések alapján logopédiai foglalkozást javasolunk az arra rászorulóknak. A logopédia foglalkozás nem kötelező, de gyermekeik érdekében célszerű élni ezzel a lehetőséggel. Amennyiben bármilyen okból nem igénylik ezt az ellátást, kérni fogjuk Önöket, hogy írjanak alá egy erről szóló nyilatkozatot. A helyhiány miatt fel nem vettek nagy száma miatt, hosszabb igazolatlan hiányzás esetén, kénytelenek vagyunk a hiányzó helyére mást felvenni. A gyermekek beszédhibájuktól függően egyéni vagy kiscsoportos foglalkozáson vesznek részt, hetente 1-2 vagy több alkalommal. A foglalkozások közti időben (lehetőleg naponta, min. 5-10 percet) gyakorolni kell az ott elsajátítottakat, felnőtt segítséggel, a füzetben leírtak alapján. Ezért fontos, hogy minden gyermeknek legyen füzete. Csakis a rendszeres foglalkozásra járás és a rendszeres gyakorlás segítheti a gyermeket abban, hogy beszédhibája javuljon. Ez a közös munka mindenkitől (logopédus,szülő, gyermek) több időt, figyelmet, energiát követel. Segítsék gyermeküket, hogy mi is segíthessünk! Kérdéseikkel, gondjaikkal forduljanak hozzánk bizalommal személyesen vagy telefonon! A logopédusok órarendje, elérhetősége minden intézményben megtalálható szeptember végétől.
 • Ugrás a cikk elejére...

  Röviden azokról a beszédhibákról, amelyekkel kerületünkben foglalkozunk:

  ¤ P ö s z e s é g

  Az anyanyelv beszédhangjainak következetes tévesztése. Lehet részleges (csak 2-3 hangra, hangcsoportra kiterjedő) és általános (több magánhangzóra és mássalhangzóra kiterjedő). Ez utóbbi a beszédet nagyon nehezen érthetővé teszi, javítása hosszabb időt vesz igénybe.

  ¤ M e g k é s e t t    b e s z é d f e j l ő d é s

  2,5-3 éves kortól lehet megkésett beszédfejlődésről beszélni, ha a gyermek mutogatással érteti meg magát, vagy/és csak szótöredékekben, egyszerű szavakban beszél.

  ¤ S ú l y o s    n y e l v f e j l ő d é s i    z a v a r

  Olyan nyelvi zavar, amelyben a kifejező beszéd és/vagy a beszéd megértése lényeges elmaradást mutat. A beszédhangok hibás ejtésén túl a szókincs, a mondatalkotás, a beszédben használt nyelvtani szabályok elsajátítása is nehezített. Ez a zavar a későbbiekben tanulási nehézséget okozhat. Kezelése hosszú ideig tart.

  ¤ B e s z é d é s z l e l é s    é s   - é r t é s   z a v a r a

  Ha a gyermek az életkorának tartalmilag megfelelő szóbeli közlések észlelésében és megértésében rendszeresen téved, illetve a hozzá intézett beszéd, utasítás egyértelmű feldolgozására nem képes.

  ¤ D a d o g á s

  Légzési, hangadási és artikulációs rendezetlenség, mely a beszédben megakadásokat eredményez. Összetett probléma, a pszichológus és a logopédus együtt kezeli.

  ¤ O r r h a n g z ó s s á g

  Nyitott szájpadlás vagy a rosszul működő lágyszájpad következtében a kiáradó levegő "megszökik" az orrjáraton.

  ¤ D i s z f ó n i a

  A hangadás kóros elváltozása, a hangszalagok helytelen használata. Rekedtes hangszínt eredményez. 3 héten túl tartó rekedt, fátyolos hang hangképzési rendellenességre utal. Ilyenkor a szülő forduljon foniáter szakorvoshoz.

  ¤ G r a f omo t o r o s z a v a r

  A kézügyesség, rajzkészség, a kéz pontos finommozgásának fejletlensége, éretlensége, mely a későbbiekben az írás elsajátításában okozhat gondokat. Kerületünkben a Nevelési Tanácsadóban dolgozó fejlesztő pedagógusok is segítenek e részképesség fejlesztésében.

  ¤ D i s z l e x i a v e s z é l y e z t e t e t t s é g

  A diszlexia veszélyeztetettséget vizsgálati módszereinkkel már az olvasás-írás tanulásának megkezdése előtt ki lehet mutatni. Az óvodai nagycsoportokban végzett szeptemberi szűrővizsgálatok során a következőket vizsgáljuk: a gyermek szókincsét, rövid távú verbális emlékezetét (ennek gyengeségére figyelmeztet az, ha a gyermek az új szavakat, a verseket nehezen jegyzi meg, torzítja), a lateralitást (melyik kezét, lábát és szemét használja), ceruzafogását, rajzkészségét, emberalak ábrázolását, térben való tájékozódását (pl: a névutókat helyesen értelmezi-e), ritmusérzékét, mozgását.

  ¤ D i s z l e x i a , d i s z g r á f i a

  Az olvasás és írás zavara. Tünetei: makacs betűtévesztések (pl. b-d, sz-zs, ú-ű, ó-ő) az olvasásban és írásban egyaránt, az összeolvasás nehézsége, szövegértési hiányosságok, nyelvtani, helyesírási problémák, szűk szókincs. Az elhanyagolt diszlexia esetén a későbbiekben előfordulhatnak magatartási zavarok is.

  A logopédiai szűrés:

  A szűrővizsgálatra nem kell a gyermeket felkészíteni, hisz csak olyasmit kérünk tőle, amit a természetes érés eredményeként az adott életkorban tudhat. Elsősorban meghallgatjuk a gyermek beszédét (mondókát mondanak, megadott szavakat ismételnek), hogy kiszűrjük a beszédhibákat. Ezt először a középső csoport végén, tavasszal tesszük meg, majd a nagycsoport elején, szeptemberben. Ekkor már arra is kíváncsiak vagyunk, hogy az iskolába készülő gyermeknek milyen a szókincse, a hallási figyelme, a szó- illetve mondatemlékezete, a formafelismerése, és a térben való tájékozódása. Ezzel az a célunk, hogy a beszédhibákon túl az is kiderüljön, hogy kinek van szüksége fejlesztésre ahhoz, hogy az olvasás- írás tanulás várható gondjait megelőzzük, illetve csökkentsük. Az első osztályosok is részt vesznek hasonló szűrővizsgálaton, a felsőbb osztályokba járókat a tanítók, tanárok jelzései alapján vizsgáljuk. Az eredményekről fogadóórán adunk tájékoztatást.
 • Ugrás a cikk elejére...
 • Szíves figyelmükbe ajánlunk néhány jól használható fejlesztő, tanulást segítő kiadványt!

   
   
   
   

  Események   |   Letöltenivalók   |   Bemutatkozás   |   Adatvédelem   |   Használati Feltételek   |   Kapcsolat

  Készült (c) 2010 Kispesti Logopédiai Szakszolgálat. Minden jog fenntartva.